Biomasa kao obnovljivi izvor energije, podrazumeva materiju koja je sačinjena od biljne mase u vidu proizvoda, nusproizvoda, ostataka i otpada te biljne mase. Biomasu možemo razvrstati u dve grupe i to prema agregatnom stanju i na način njenog korišćenja. Prema agregatnom stanju, s uticajem na način energetskog korišćenja, biomasa se deli na čvrstu, tečnu i gasovitu.

U čvrstu biomasu ubrajajamo ostatke poljoprivredne proizvodnje, ostaci prilikom rezidbe voćnjaka i vinograda, ostaci šumarstva, biljna masa brzorastućih biljaka tj. brzorastućih šuma, deo selektovanog komunalnog otpada, ostaci iz drvoprerađivačke industrije, ostaci primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo.

Pod tečnom biomasom podrazumevaju se tečna biogoriva – biljna ulja, biodizel i bioetanol.

Gasovitu biomasu ili biogas, koji može da se proizvede iz životinjskih ekskremenata ili energetskih biljaka (silaža trave i kukuruza), ali kao sirovina mogu da posluže i druge otpadne materije. Gasovitu, pa i tečnu, biomasu, predstavljaju i produkti gasifikacije, odnosno pirolize čvrste biomase.

Direktiva 2001/77/EC daje definiciju biomase: Biomasa predstavlja biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka u poljoprivredi (uključujući biljne i životinjske supstance), u šumarstvu i pripadajućoj industriji, kao i biorazgradivi deo industrijskog i gradskog otpada.

S obzirom na postojanje vrlo velikog broja otpadnog materijala, koji u određenoj meri sadrži biomasu, ali pored biomase sadrži štetne i opasne materije, razvijene zemlje pod pojmom biomase uglavnom definišu gorivo koje se može smatrati kao čisto gorivo, bez štetnih i opasnih materija u sebi.

Pod biomasom kao obnovljivim izvorom energije podrazumeva se obično materija sačinjena od biljne mase, uključujući i proizvode, nusproizvode, otpad i ostatke te biljne mase, ali bez štetnih i opasnih materija, koje se mogu naći u bojenim i na neki drugi način hemijski tretiranim drvetom, pri procesima u drvoprerađivačkoj industriji.

Jedno prilično precizno definisanje, šta se pod biomasom kao obnovljivim izvorom energije podrazumeva, a šta ne, pripremila je Nemačka, u svom dokumentu BIOMASS Ordinance on Generation of Electricity from Biomass (Biomass Ordinance – Biomasse V) od juna 2001.

Pod biomasom kao obnovljivim izvorom energije
Podrazumevaju se Ne podrazumevaju se
Biljke i delovi biljaka Treset
Ostaci i nusproizvodi biljnog i životinjskog porekla u poljoprivredi, šumarstvu i komercijalnoj proizvodnji riba Mešavina gradskog otpada
Biološki otpad kao što su:
Biorazgradljivi otpad procesa u prehrambenoj industriji, biorazgradljive materije ostataka iz kuhinje, separisani biološki otpad iz domaćinstava i farmi, biorazgradljivi otpad drvne industrije i otpad održavanja prirodne okoline. Neophodno je da ova vrsta otpada ima toplotnu moć od najmanje 11000 kJ/kg. (Kriterijum zaštite životne sredine)
Ostaci drveta koji sadrže polihlorovane bifenile ili polihlorovane trifenile, živu i druge štetne materije koje se, pri termičkom korišćenju drveta, emituju u količinama preko dozvoljenih granica
Gas proizveden od biomase gasifikacijom ili pirolizom i drugi proizvodi, kao rezultat ovih procesa Tekstil, delovi tela životinja
Otpadno drvo dobijeno pri preradi drveta, i u industirji drvenih materijala Gas iz deponija u zemljištu
Biogas dobijen anaerobnom fermentacijom, gde fermentacijom nisu obuhvaćeni materijali koji ne spadaju u biomasu i u kojima nema više od 10% masenih delova kanalizacionog otpada Gas dobijen tretmanom kanalizacionih otpada

Vojvodina raspolaže relativno velikim potencijalima biomase, koja nastaje kao “višak” u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ukupna produkcija biomase od jednogodišnjih poljioprivrednih kultura se u Srbiji kreće preko 12,5 miliona tona godišnje. Potencijali proizvedene biomase nekih “važnijih” kultura, njeni toplotni potencijali i mogućnost uštede tečnih goriva su prikazani u tabeli:

Pri toplotnoj moći lož ulja od 41000 kJ/kg

Vrsta biomase Donja toplotna moć (MJ/kg) Odnos prema lakom lož ulju (kg/l) Mogućnost uštede lož ulja (10xl)
1 Pšenična slama 14.00 3.41 872
2 Ječmena slama 14.20 3.46 119
3 Ovsena slama 14.50 3.54 7
4 Sojina slama 15.70 3.83 84
5 Kukurozovina 13.50 3.29 2173

Biomasa je deo zatvorenog ugljenikovog kruga. Ugljenik iz atmosfere se skladišti u biljke, prilikom spaljivanja ugljenik se ponovno oslobađa u atmosferu kao ugljendioksid (CO2). Dok god se poštuje princip obnovljivog razvoja (zasadi se onoliko zelenila koliko i uništi) ovaj oblik dobijanja energije nema značajnog uticaja na okolinu.

Iako se biomasa smatra obnovljivim izvorom energije ona ipak može doprineti globalnom zagrijavanju. To se događa kad se poremeti ravnoteža sečenja i sađenja drveća, na primer kod krčenja šuma ili urbanizacije zelenih površina. Kada se biomasa koristi kao gorivo umesto fosilnih goriva ono ispušta jednaku količinu CO2 u atmosferu. Ugljenik iz biomase koji sačinjava otprilike pedeset posto njene mase je već deo atmosferskog ugljenikovog kruga. Biomasa apsorbuje CO2 tokom svog životnog ciklusa pa ga kasnije ispušta natrag u atmosferu kad se koristi za kao energent.